principi de funcionament de les vàlvules de comandament combinat

Vàlvula tancada

  • El solenoide està lliure de tensió i l'èmbol del solenoide tanca l'obertura del pilot per mitjà de la força de la molla. La pressió d'entrada a la connexió P s'acumula a través d'un orifici pilot en el costat superior de l'element de segellat.

 

Obertura de la vàlvula

  • El solenoide s'energitza, la força magnètica resultant és més gran que les forces de tancament que actuen sobre l'èmbol del solenoide, el seient del pilot està obert.
  • El resultat és un equilibri de pressions de la part superior i inferior de l'element de tancament de la vàlvula.

Obertura de la vàlvula (2)

  • L'equilibri de la pressió es manté perquè hi ha més cabal de fluid a la sortida que a l'entrada del pilotatge.
  • El pistó de pilotatge aixeca l'element de tancament de la vàlvula a molt baixes pressions, mentre que a majors pressions, la vàlvula funciona segons el principi de comandament indirecte.